Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

5.ročník

I. VYTVORENIE OBORU PRIRODZENÝCH ČÍSEL DO A NAD MILIÓN                                                            
Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi.
 
Matematické rozcvičky

Prezentácie
 
Precvičovanie
Rôzne pracovné listy
 
Výučbové programy
 
II. POČTOVÉ VÝKONY S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI – I                                                                               
 
Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli pochopeniu princípu). Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.
Rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej – len ako hľadanie ,,chýbajúcich” čísel v príkladoch).
Kontextové úlohy, metóda pokus – omyl. (aj pri rovniciach).
 
Matematické rozcvičky
 
Prezentácie
Interaktívna prezentácia RNDr. Marta Megyesiová
 
Precvičovanie
 • Pracovné listy a písomky z matematiky ( Katarína Gmiterková ) – prirodzené čísla 
 • Interaktívne cvičenia  RNDr. Marta Megyesiová
 • Sčitovanie: vyznačíme Typ úloh (počítanie s číslami do 12, do 18, 2 ciferné + 1ciferné , 2 cif. + 2 ciferné, 3 ciferné + 2 ciferné, 3 ciferné + 3 ciferné, Počet problémov (10, 20, 30, 50, alebo 100 ), Formát: Vertikálne alebo horizontálne radenie príkladov, 
 • Odčitovanie: vyznačíme Typ úloh (počítanie s číslami do 12, do 18, 2 ciferné - 1ciferné , 2 cif. - 2 ciferné, 3 ciferné - 2 ciferné, 3 ciferné - 3 ciferné, Počet problémov (10, 20, 30, 50, alebo 100 ), Formát: Vertikálne alebo horizontálne radenie príkladov 
 • PDF - generátor, ktorý vygeneruje rôzne typy príkladov, označiť si môžeme jednu zo štyroch operácii – sčitovanie, odčitovanie, delenie, násobenie, alebo všetky, počet problémov, maximálne hodnoty, s ktorými chceme počítať, vertikálne alebo horizontálne umiestnené príklady, veľkosť písma, výška riadku, možnosť názvu pracovného listu, inštrukcií ( treba zadávať bez diakritiky,lebo tú angličtina nepozná)
 • Sčitovanie - pracovný list – maximálna hodnota čísla 1-1000, minimálna hodnota 0-1000 Možnosť použiť jedno číslo v každom príklade. Počet problémov of 5-50
 • Sčitovanie s 3, 4 alebo 5 sčítancami, počet číslic od 1do 4 
 • Odčitovanie - pracovný list – maximálna hodnota čísla 1-1000, minimálna hodnota 0-10000 
 • Násobenie: maximálna hodnota čísla 1-1000, minimálna hodnota 0-1000 
 • Násobenie: vyznačíme Typ úloh (počítanie s číslami do 12, do 18, 2 ciferné x 1ciferné , 2 cif. x 2 ciferné, 3 ciferné x 2 ciferné, 3 ciferné x 3 ciferné, Počet problémov (10, 20, 30, 50, alebo 100 ), Formát: Verikálny, alebo horizontálny, 
Testy:
Pomôcky
 
 
 
Výučbové programy :
 • Delenie do 100 – projekt Infovek 
 • Oriešky deťom - Násobilka do 100, Delenie do 50, Delenie do 100, Násobenie a delenie do 100 
 • Strieľanie planét – dopĺňanie jednoduchej rovnice, napr.  3x + 4 = 10 
 • Pedagogický softvér: Žiačik – Počty, Reťazovka – Sčitovanie, Odčitovanie, Násobenie, Delenie
 
 
 
 
III. GEOMETRIA A MERANIE                                                                                                                             
Trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, Obvod trojuholníka , štvorca a obdĺžnika. Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov vo štvorcovej sieti.
 
Matematické rozcvičky
 
Precvičovanie
 
 
Pomôcky
 
Výučbové programy
 
 
IV. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH ROZVÍJAJÚCE ŠPECIFICKÉ MATEMATICKÉ MYSLENIE   
 
Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. Voľba stratégie a zisťovanie počtu. Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch.
 
   
Testy
TOPlist