Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Geometrické softvéry

Geometrické softvéry
     
      Na vyučovanie geometrie postupne vznikli dynamické geometrické prostredia, v ktorých zostrojené objekty nie sú statické, ale môžeme s nimi aj po ich vytvorení ďalej manipulovať, môžeme meniť tvar, veľkosť a polohu objektov. Vďaka týmto atribútom sa tieto prostredia začali označovať dynamická geometria. Slúžia pre výučbu planimetrie a stereometrie k dynamickému znázorneniu matematických pojmov a vzťahov. Takýto kvalitný geometrický softvér poskytuje interaktívne prostredie pre žiakov, kde môžu skúmať geometrické vzťahy, experimentovať, vytvárať a preverovať hypotézy. Z psychologického hľadiska podporuje rozvoj predstavivosti a tvorivosti.
 
Na internete sú dostupné v troch podobách: 
 • Freeware programy – sú šíriteľné zadarmo, autor ponúka softvér na bezplatné používanie, ale nie je dovolené upravovať ho a meniť programový kód produktu
 • Shareware programy – umožňujú program bezplatne vyskúšať a používať na obmedzenú dobu, ktorú stanovil autor (väčšinou 30 dní) alebo používať len na presne stanovený počet spustení. Pre ďalšie použitie musíme za program zaplatiť, tak získame aktivačný kľúč, alebo heslo na neobmedzené fungovanie.
 • Demoverzie - sú programy, ktoré fungujú len čiastočne a majú zablokované niektoré fukncie. Po zoznámení sa s programom, autor predpokladá, že si ho kúpime.
 
Geometrické programy:
 
 • Cabri GEO II
Vytvorený francúzskymi autormi na Univerzite Josepha Fouriera v Grenobli, interaktívny zošit z geomterie – učiteľ a žiaci si môžu vytvárať rôzne konštrukcie. Pracuje na princípoch analytickej geometrie euklidovskej roviny. Je možná manipulácia s geometrickými objektami, kde vidíme znázornené jednotlivé vlastnosti a vzťahy. Body môžu byť voľné, alebo viazané, čiastočne viazané útvary. Voľné sa interaktívne menia.
 
Je program, ktorý umožňuje zobrazovať geometrické konštrukcie v rovine tak, ako ich poznáme zo základnej školy. Zadávame do programu postupy konštrukcie a následne sa nám zobrazí konštrukcia na grafickej ploche. S niektorými objektami môžeme pohybovať s myšou. Je tieť možné vytvárať si vlastné užívateľské konštrukcie a tie využívať (napríklad zostrojenie trojuholníka podľa vety sss).
 
Je jednoduchý softvér použiteľný na kreslenie rôznych grafov a ich analyzovanie. Môžeme narysovať karteziánske súradnice, grady z tabuliek, rovnice, nerovnice a sústavy nerovníc. 
 
Voľne dostupný program na kreslenie rovníc s numerickými výpočtovými vlastnosťami. Funkcie môžeme zadávať v explicitnom aj implicitnom tvare. Dá sa nakresliť naraz viacero funkcií, ktoré sa líšia iba parametrom.
 
Nemecký program, ktorý sa svojimi možnosťami a ponúkanými nástrojmi vyrovná prostrediu Cabri. Výhodou je zabudovaná schopnosť vytvárať www stránky obsahujúce konštrukcie a animácie. Môžeme vytvárať stránky s interaktívnymi appletami priamo v programe. [9. matematika: Alena Viziová)
 
 
 • Euklides www.euklides.hu – interaktívny maďarský shareware program,ktorý rieši problémy syntetickej euklidovskej geometrie v rovine. Nie je v slovenskom jazyku, zatiaľ môžeme stiahnuť demo verziu  v angličtine.
 
Ponúkakreslenie a analyzovanie grafov fukncií, grafické riešenie rovníc a nerovníc rôzneho typu ako aj na štatistickú analýuz. Nakreslí naraz až 12 grafov.
 
Vyspelý semi-interaktívny program na zobrazenie 2D grafov aj 3D plôch. Funkciu môžeme zadávať explicitne, parametricky, implicitne, polárne. Program je lokalizovaný do slovenského jazyka.
 
Semi-interaktívny program na kreslenie 2D a 3D objektov a riešenie geometrických problémov.Máme možnosť rotácie a animácie. 
 
Program ponúka možnosť spracovania úloh zgeometrie, algebry, matematickej analýzy. Je vhodný hlavne pre stredné školy. Dostupná verzia je aj v slovenčine.
 
Kreslič rôznych funkcií. Máme na výber voľby funkcie, jednotlivých parametrov. Následne sa vykreslí graf. Môžeme posúvať graf i stred súradnicovej sústavy.
 
 
Pri vyučovaní planimetrie a stereometrie nám pomôžu aj webové stránky:
 
Český výučbový portál pre podporu výučby geometrie pomocou počítača obsahuje veľa apletov vytvorených pomocou nástroja CabriJava. Údaje sú doplnené návodom aj úlohami, ktoré môžu pomôcť pri experimentovaní s geometrickými objektami. (trojuholníky, osová súmernosť, stredová súmernosť, kružnica vpísaná, opísaná, štvoruholníky  lichobežník, rovnobežník)
 
Výučbový program pomocou ktorého si môžeme osvojiť základné vedomosti z geometrie. Výklad je rozdelený do 3 tematických celkov: Uhly, Trojuholník, Súmernosť. Sú tu zaradené ovládateľné animácie konštrukcií a postupov. Celý postup si môžeme spustiť ako video alebo postupne podľa jednotlivých krokov. 
 
Využívanie geometrických softvérov a ich aplikácie vo vyučovacom procese nájdeme v nasledujúcich prácach a príspevkoch: 
 
 • RNDr.Vladimír Jodas a PaedDr. Lilla Koreňová: Metodická príručka pre používanie didaktického softvéru ,,Cabri geometria“ vo vo vyučovaní matematiky
 • Peter Csiba, Dušan Vallo, Soňa Čeretková: Použitie programu Cabri vo vyučovaní geometrie na základných školách (oblasť konštrukčných úloh)
 • Viera Viglaská: Využitie programu Cabri geometry II plus vo vyučovaní matematiky v základných školách
 • Martina Bestrová: Možnosti využitia didaktického softvéru a internetu v učive kružnica a kruh na druhom stupni základných škôl a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií
 • Helena Repková: Využitie programu Cabri geometria vo vyučovaní geometrie 
 • Alena Viziová: Výučba planimetrie a stereometrie pomocou dynamických geometrických systémov (Geometry II, Cabri SD v2) na strednej škole
 • Zoran Bonuš: Využitie software dynamické geometrie na střední škole
 • Peter Csiba, Dušan Vallo: Geometrický softvér Euklides
 • Marta Mlynarčíková: Dynamická a interaktívna geometria
 • Daniela Lehotská: Dynamické matematické prostredia - v príspevku charakterizuje Cabri geometriu, prostredie na kreslenie grafov Autograph
TOPlist