Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

8.ročník

I. CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S CELÝMI ČÍSLAMI                                                                                
Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore desatinných čísel. Navzájom opačné čísla.
Usporiadanie celých a desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej osi. Sčitovanie
a odčítavanie celých a desatinných čísel, násobenie a delenie záporného čísla kladným.
 
 
Matematické rozcvičky
 
Prezentácie
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky
 
Pomôcky:
 
Výučbové programy
 
II. PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA                                                                                                                  
Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice bez formalizácie do podoby
rovnice: úvahou, metódou pokus - omyl a pod. Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania. Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch, výpočet neznámej zo vzorca. Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií.
 
Matematické rozcvičky:
 
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky
 
Výučbové programy
 
III. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov                                                                                                    
Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou
trojuholníkov. Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, objav niektorých ich základných vlastností. Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy.
 
Matematické rozcvičky
 
 
 
Prezentácie
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky
 
 
Výučbové programy
 
 
IV. ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKA                                                                  
Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách. Rovnobežníky a ich základné vlastnosti
vyplývajúce z rovnobežnosti. Lichobežník, pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav
niektorých ich vlastností. Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov, lichobežníka. Obsah
a obvod kosodĺžnika, kosoštvorca a trojuholníka. Obvod a obsah lichobežníka.
 
Matematické rozcvičky
 
Prezentácie
 
Precvičovanie
Testy
                                                                             
Pomôcky
 
 
Výučbové programy
 
V. NIEKTORÉ ĎALŠIE TELESÁ, ICH OBJEM A POVRCH                                                                                
Hranol, jeho znázornenie a sieť. Objem a povrch hranola. Valec, ihlan, kužeľ a ich siete.
Objem a povrch valca. Guľa a rez guľou. Použitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu ihlana a kužeľa.
 
Matematické rozcvičky:
 
 
Precvičovanie:
Testy
 
Pomôcky:
 Java Applet: Objem
 
Výučbové programy
 
VI. PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA                                                                                                            
Pravdepodobnostné hry a pokusy. Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov.
Plánovitý zber údajov a ich systemizácia .
 
Matematické rozcvičky
 
Precvičovanie:
Testy
 
Pomôcky:
  • Šablóna pre koláčový, stĺpcový graf 
 
Hry:

TOPlist