Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

9.ročník

I. MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL                                                                                          
Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami.Zápis veľkých čísel v tvare a10 a práca s takýmito číslami na kalkulačke. Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach. Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku.
 
Matematické rozcvičky
Precvičovanie
Testy
 
Výučbové programy a hry:
 
II. RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC A NEROVNÍC                                                                                            
Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici. Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici. Riešenie rovníc s jedným výskytom neznámej.
 
Matematické rozcvičky
 
Precvičovanie
 
Pomôcky
RNDr. Danka Bruothová ( rod. Timková): Interaktívny výučbový program na grafické riešenie úloh (Prípadová štúdia: Nerovnice na Slovensku):
 
Výučbové programy
 
 
III. KRUH, KRUŽNICA                                                                                                                                        
Kruh, kružnica, dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru. Tetiva kružnice, kružnicový oblúk a kruhový výsek, ich stredový uhol. Obsah kruhu a dĺžka kružnice.
 
Matematické rozcvičky
 
Precvičovanie
Testy
Pomôcky
                Kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku
 
Výučbové programy:
 
IV. SÚMERNOSŤ V ROVINE                                                                                                                                
Osová súmernosť, os súmernosti. Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti . Ukážky stredovej súmernosti.
 
Matematické rozcvičky
Precvičovanie
Testy
Pomôcky:
 
Výučbové programy
 
V. PYTAGOROVA VETA                                                                                                                                      
Pytagorova veta, jej odvodenie a použitie.
 
Matematické rozcvičky
  • Osemsmerovky: č. 12, 6 – Didaktické hry v matematike pre 2. stupeň ZŠ
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky:
 Java Applety: Pytagorova veta
                    Walter Fendt: Pytagorova veta
 
 
V. GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIA ZÁVISLOSTI                                                                                                  
Kartézsky súradnicový systém. Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí. Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, najväčšie a najmenšie hodnoty). Lineárna závislosť, jej vlastnosti a graf.
 
Matematické rozcvičky
 
Precvičovanie
Testy
 
 Pomôcky
 Java apllet: Priama úmernosť
 
Výučbové programy
 
 
VI. PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV                                                                                                                    
Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti. Podobnosť trojuholníkov. Použitie
podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické práce.
 
Matematické rozcvičky
  • Podobnosť trojuholníkov - Možnosť zobrazenia na celú obrazovku ( Full screen) a pohybovať jednolitvými oranžovými bodmi – Java Program – anglická stránka
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky
 
 
VII. ŠTATISTIKA                                                                                                                                              
Početnosť. Relatívna početnosť. Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber. Realizácia vlastných jednoduchých štatistických prieskumov, ich spracovanie. Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia a tvorba, prechod od jedného typu znázornenia k inému.
 
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky
TOPlist