Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

6.ročník

 
I. POČTOVÉ VÝKONY S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI – I                                                                                  
Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti (v obore do 100, mimo obor do 100
s násobkami 10, 100, atď. ), písomne a na kalkulačke vrátane delenia so zvyškom. Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie, využitie tejto skutočnosti pri riešení jednoduchých úloh ako propedeutika rovníc. Dohoda o poradí počtových výkonov, porovnanie s poradím operácií na kalkulačkách používaných žiakmi. Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými) číslami.
 
Matematické rozcvičky
 • Pexeso - Násobenie 
 • Delenie
 • BINGO č. 1 – delenie - zbierka: Didaktické hry v matematike pre 2. stupeň ZŠ
Precvičovanie
Pracovné listy
Testy
 
Výučbové programy a hry
 • Chytanie chrobáčikov - násobenie od 0-10, ale i 11, 12 -
 • Násobenie do 130 - Aplus Math
 • Násobenie
 • Dve hry na precvičenie jednoduchého delenia – potrebná znalosť angličtiny naporozumenie inštrukcií Napr. Kupuješ balíčky koly v obchode. Počet plechoviek je 25. Koľko balíčkov kúpiš, keď každý balík obsahuje 5 plechoviek koly?
 
II. DESATINNÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI                                                          
Desatinné číslo (kladné), rád číslice v jeho zápise, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie desatinných čísel na číselnej osi (ako zovšeobecnenie skúseností s obdobnými činnosťami pre prirodzené čísla). Sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel (spamäti a písomne, jednoduché úlohy slúžiace predovšetkým na pochopenie princípu, ostatné výpočty hlavne na kalkulačke). Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie, využitie tejto skutočnosti pri riešení jednoduchých úloh ako propedeutika rovníc. Násobenie a delenie mocninami 10, premena jednotiek dĺžky, hmotnosti, obsahu. Objav periodičnosti podielu dvoch prirodzených čísel.
 
 
Matematické rozcvičky
 • Štafeta – krížovky s úlohami na desatinné čísla - Hra č. 19 - Viera Kolbaská
 • Knižnica - knihy zoradiť do priečinkov - Desatinné čísla – anglicky 
 • Didaktické hry – č. 1-6, 10, 21 - Peter Vankúš
 • Premena jednotiek obsahu a objemu - Votrelec - Erika Tomková
 
Prezentácia
 
Precvičovanie
 
Testy
 
Pomôcky
 
Výučbové programy
 
III. OBSAH OBDĹŽNIKA A ŠTVORCA                                                                                                                
Použitie štvorčekovej siete ako propedeutiky približného výpočtu obsahu rovinných útvarov. Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca. Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. Premena jednotiek obsahu.
 
Matematické rozcvičky
 
Prezentácie
 
Precvičovanie
 • Rovnobežník -  Písomky, pracovné listy a prezentácie z matematiky – Katarína Gmiterková 
 • Obvod a obsah rovinných útvarov, Metodické listy, pracovné listy, testy – Mgr. Jana Kňazeová 
 • Obvod a obsah  Písomky, pracovné listy a prezentácie z matematiky – Katarína Gmiterková 
 • Interaktívne cvičenia RNDr. Marta Megyesiová - obsah štvorca a obdĺžnika
 • Dom tvojich snov Projektová úloha na hodiny po anglicky - Tvoj vysnívaný dom  - nakresli izby a vypočítaj ich plochy – po anglicky
 • Dizajn záhrady – po anglicky
 • Byt - Výpočet ceny kobercov do každej miestnosti – po anglicky 
 • Obsah a obvod – Dom a jeho izby 
 • Obsah  - Maľovanie steny, futbalové ihrisko, záhrada – po anglicky 
 • Záhrada – Projektová úloha – po anglicky 
Testy
 
Pomôcky
 
Výučbové programy
 
IV. UHOL A JEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE S UHLAMI                                                                                       Uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta). Os uhla a jej konštrukcia. Odhad a meranie veľkosti uhla. Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol. Triedenie trojuholníkov podľa veľkosti ich uhlov. Vrcholové a susedné uhly.

Matematické rozcvičky
 • Stupne uhlov - Vymaľovávanie farbičkou - Hra č.13 - Viera Kolbaská
 • Skladačka – Uhol a jeho veľkosť – Hra č. 23 - Peter Vankúš
 
Precvičovanie
 
Testy
 
Pomôcky
Java Applety: Uhly: striedavé, súhlasné

Výučbové programy

 
V. KOMBINATORIKA V ÚLOHÁCH                                                                                                                     Možnosti usporiadania niekoľkých prvkov za sebou. Úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi spôsobmi.
 
 
Matematické rozcvičky
 • Logik Didaktická hra č. 27 - Peter Vankúš
 
Prezentácie
 
Precvičovanie
 
Testy
 
Pomôcky
 • História  - Štipka zaujímavosti k tématickým celkom šiesteho ročníka
 
TOPlist