Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

7.ročník

I .ZLOMKY. POČTOVÉ VÝKONY SO ZLOMKAMI. RACIONÁLNE ČÍSLA                                                        
 
Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku. Rovnosť zlomkov, ich krátenie a rozširovanie. Porovnávanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi. Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie prevodom na spoločný menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), objav krížového pravidla. Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom (ostatné výpočty prevažne prevodom na desatinné čísla). Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla. Vzťah medzi zlomkom a desatinným zápisom.
 
Matematické rozcvičky
 
 
Prezentácie
 
Precvičovanie
 
Testy
 
 
Pomôcky
 
Výučbové programy:
 
II. PERCENTÁ                                                                                                                                                
Percento, základ, počet percent. Promile. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom. Jednoduché úrokovanie.
 
Matematické rozcvičky
 
Prezentácie
Po anglicky – Využívanie percent 
 
Precvičovanie
 
Testy
 
 Pomôcky
 
Výučbové programy
 
III. OBJEM A POVRCH KVÁDRA A KOCKY                                                                                                       Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné rovnobežné premietanie, perspektíva). Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, pôdorys a bokorys, úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti. Sieť kvádra a kocky. Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu a ich premena. Povrch kvádra a kocky.

Matematické rozcvičky
Prezentácie
 
Precvičovanie
Testy
 
Pomôcky
 
Výučbové softvéry
 
IV. POMER. PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ
Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Priama a nepriama úmernosť. Trojčlenka.
Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky.

Matematické rozcvičky                                                                                                                                    
  • Doplňovačka – Hra č. 33 - Globálne rozvojové vzdelávanie a vyučovanie matematiky na 2. stupni základnej školy
  • Matematika a svet okolo nás: Hustota obyvateľstva, Kurzový lístok, Lieky, Piráti 
  • Osemsmerovka: Hra. č. 9 - Didaktické hry v matematike pre 2. stupeň ZŠ
 
Precvičovanie
Testy
 
Výučbové programy
 
V. RIEŠENIE RÔZNYCH ÚLOH Z KOMBINATORIKY.                                                                                      
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí života. Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov). Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami (stromový diagram, príprava tabuliek, systematické vypisovanie možností).
 
 
Matematické rozcvičky
Prezentácie
 
Precvičovanie
Testy

TOPlist